مقاله 7. دوره چهارم، شماره 42، خرداد 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

زهرا اشرفی1، عباسعلی قیومی2، محسن عامری شهرابی3

1- کارشناسی‌­ارشد مدیریت و برنامه‌­ریزی امور فرهنگی،دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال

2- دانشیار، دکتری مدیریت و برنامه‌­ریزی امور فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال

3- استادیار، دکتری مدیریت و برنامه­‌ریزی امور فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر جهانی شدن فرهنگی در ایجاد تغییرات ساختاری و کارکردی نهاد خانواده در میان زنان شاغل در منطقه 7 شهرداری تهران است. روش تحقیق بکار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف كاربردي، از نظر نوع داده‌­ها كمي و از نظر نحوه گردآوري داده­‌ها، توصيفي و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان شاغل در منطقه 7 شهرداری تهران هستند که تعداد آنها حدودا 2500 نفر مي‌باشد. باتوجه به ضوابط نمونه‌گيری تعداد 335 نفر بعنوان نمونه تحقیق انتخاب شده‌­اند. در مرحله بعد براساس مدل مفهومي پژوهش، سوالات و فرضيه‌هاي پژوهش، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، گويه­‌هاي مستخرج در نمونه آماري تحقيق مورد پرسش قرار گرفته است. باتوجه به سطح سنجش متغيرها و نوع فرضيات از هر دو دسته آزمون‌هاي تفاوت و رابطه استفاده گرديده است. برای انجام آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزار AMOS23 استفاده شده است. باتوجه به داده‌­های پژوهش می­‌توان گفت از دیدگاه زنان شاغل در منطقه 7 شهرداری تهران جهانی شدن فرهنگی در ایجاد تغییرات ساختاری و کارکردی نهاد خانواده موثر می­‌باشد. باتوجه به نتـایج به دست آمده، بیشترین مقدار فراوانی مربوط به تغییر در دیدگاه‌ها و ارزش‌ها و کمترین مقدار فراوانی مربوط به تغییر در نقش‌ها و عملکردها می­‌باشد. و بیشترین مقدار فراوانی مربوط به تغییرات در ساختار خانواده و کمترین مقدار فراوانی مربوط به تغییرات در اشتغال زنان می­‌باشد.

 

واژگان کلیدی: جهانی شدن فرهنگی، خانواده، تغییرات ساختاری، تغییرات کارکردی

 

 

 

Investigating the Impact of Cultural Globalization on Structural and Functional Change of Family Institutions (Case study: Women Employed in the Municipality of Region 7 of Tehran)

 

Article 7.Vol.4. No.42. June 2019

 

Authors:

Zahra Ashrafi, Abbasali Ghiyomi, Mohsen A. Shahrabi

 

Abstract

In this study, in order to Investigaying the Role of Cultural Globalization in Family Structural and Functional Changes, some different opinions among Citizens of Zone 7 were gathered and analyzed and then the presented opinions by them have been used. The method conducted in this study is field research and library literature one. In terms of the way of conducting, it will be correlational research and in terms of the research purpose, it will be among applied researches According to a sample formula should be 335. Therefore, 400 questionnaires were distributed among members of the target population. In Next Phase, the researcher has analyzed and interpreted the data gathered. Both descriptive and inferential statistics have been used to analyze the data of this study. Description of data has been presented in table representing different indices such as absolute and relative frequency, mean, standard deviation and variance in background and main variables. Correlational tests, multiple regression and F-test were used to get into the proper conclusion and test hypotheses. The results showed that the Cultural Globalization Effected On Family Structural and Functional Changes.

 

Keywords: Globalization, Family, Family Structural Changes, Family Functional Changes