مقاله 1. دوره چهارم، شماره 42، خرداد 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

مرتضی علویان1، محمد براریان2

 

1- استادیار، عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه مازندران

2- دانشجوی کارشناسی­‌ارشد علوم سیاسی، دانشگاه مازندران  

 

چکیده

همگرایی یکی از روش­های تحقق اهداف و منافع مادی و غیرمادی دولت­ها، در عرصه مناسبات بین­‌المللی است. هریک از دولت­ها براساس ارزش­‌هایی که در نظر دارند بخشی از منافع خود را برای دستیابی به اهداف و چشم­‌اندازهای موردنظر در فرایند شکل­‌گیری همگرایی هزینه می­‌کنند. موضوع همگرایی در جهان اسلام و نیاز به اتحاد و اتفاق میان مسلمانان از مهمترین ضروریات جوامع اسلامی در عصر حاضر است. حفظ منافع و امنیت کشورهای اسلامی در سایه یکپارچگی ملل آنها است و هویت فرهنگی- اجتماعی آنها ایجاب می­‌کند که از تمام فرقه‌­ها و نحله‌­ها برای حفظ کیان اسلام بپا خیزد. هدف از پژوهش پیش­رو بررسی نقش دیپلماسی فرهنگی در همگرایی کشورهای اسلامی می‌­باشد. سوال پژوهش این می‌­باشد که کشورهای اسلامی چگونه می­‌توانند از طریق دیپلماسی فرهنگی به همگرایی دست یابند که به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی این فرضیه می­‌پردازد که از طریق دیپلماسی فرهنگی می­‌توان موانع همگرایی منطقه‌­ای را کاهش داد و اراده و تصمیم کشورهای اسلامی نقش موثری در رسیدن به همگرایی دارد.

 

واژگان کلیدی: دیپلماسی فرهنگی، همگرایی، کشورهای اسلامی

 

 

 

Evaluating the Position of Cultural Diplomacy in the Convergence of Islamic Countries

 

Article 1.Vol.4. No.42. June 2019

 

Authors:

Morteza Alavian, Mohammad Bararian

 

Abstract

Convergence is one of the methods of realizing the material and immaterial goals and interests of the states in the field of international relations. Each state, based on its desired values, will spend part of its benefits in achieving its desired goals and prospects in the process of forming convergence. The issue of convergence in the Islamic world and the need for unity between Muslims is one of the most important necessities of Islamic societies in the present era. The maintenance of the interests and security of the Islamic countries is dependent on the unity of their nations, and their cultural-social identity requires them to rise from all sects and categories to preserve the power of Islam. The purpose of this study was to investigate the role of cultural diplomacy in the convergence of Islamic countries. The research question is “how Islamic countries can achieve convergence through cultural diplomacy?” In a descriptive-analytical manner, this study examines the hypothesis that cultural diplomacy can reduce regional convergence barriers, and the will and decision of Islamic countries plays an effective role in achieving convergence.

 

Keywords: Cultural Diplomacy, Convergence, Islamic Countries