مقاله 5. دوره چهارم، شماره 40، فروردین 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

نرگس حاجی1، علیرضا سایبانی2

 

1- دانشجوی دکتری جزا و جرم‌­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس    

2- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس

 

چکیده

پولشویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. فرآیندی است سه مرحله‌­ای که مرحله اول آن قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشأ غیرقانونی آن، مرحله دوم، مخفی کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوری و فرضی) می‌­باشد و مرحله سوم فرآیند، ظاهری قانونی دادن به مال حاصل شده از جرم است. از این­رو پولشویی حلقه اتصال اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است. هر چند به لحاظ آثار زیانبار این فرآیند، طرح‌­های متعددی برای مقابله با پولشویی در سطح بین­‌المللی تدارک دیده شده است لیکن از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان­‌یافته فراملی که در سال 2000 در پالرمو و اصول چهل­‌گانه FATF و قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار می­‌باشد پولشویی فرایندی است که طی آن درآمدهای غیرقانونی را قانونی جلوه می‌دهند. وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزي، گمرکی، مالیاتی، آماري و ... در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگري و بروزرسانی سیاست‌ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد. همچنین برای پیشگیری و مبارزه با پولشویی، باید نظام مقررات‌گذاری و نظارت به صورتی طراحی شود که نسبت به فرآیندهای شناسایی مشتری ثبت اطلاعات، گزارش نقل و انتقالات مشکوک توسط نهادهای مالی و تلاش‌های آنها برای جلوگیری از استفاده مجرمان از مجراهای مالی اطمینان و ... حاصل شود.

 

واژگان کلیدی: پیشگیری از جرم، جرم سازمان­‌یافته، پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی

 

 

 

Preventing the Organized Crime by Looking at Money Laundering

 

Article 5.Vol.4. No.40. April 2019

 

Authors:

NargesHaji, Alireza Sayebani

 

Abstract

Money laundering is the other side of crime to earn a profit. It is a three-step process whereby the first step is to cut off any direct link between the proceeds (money) from its illegal source, the second step is to hide the rejection of property by performing multiple transactions (both formal and hypothetical), and the third step of the process is bringing a legal appearance to the profit of a crime. Hence, money laundering is a loose link between informal and illegal economics with the formal and legal one. However, in view of the harmful effects of this process, several initiatives have been taken to counter money laundering internationally, but in terms of the obligations of the government of Iran, the convention of United Nations against transnational organized crime, which was held in Palermo in 2000, and FATF's forty principles and UN Security Council Resolution 1373 are of paramount importance. Money laundering is a process in which illegal income is legalized. The existence of defects in banking, foreign exchange, customs, tax, statistical, and other systems of country has also resulted in the need to revise and update policies to combat this phenomenon. Also, to prevent and combat money laundering, the regulatory and supervisory system should be designed to guarantee the customer identification processes, information records, suspicious transaction reports by financial institutions, and their efforts to prevent the use of offenders from financial channels.

 

Keywords: Crime Prevention, Organized Crime, Money Laundering, Anti-Money Laundering Council