مقاله 7. دوره چهارم، شماره 38، بهمن 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

دنیا گزل‌کوهی1، صمد ایزانلو2

 

1- کارشناسی­‌ارشد جغرافیا و برنامه‌­ریزی شهری

2- کارشناسی‌­ارشد مدیریت استراتژیک، معاون برنامه‌­ریزی و امور عمرانی فرمانداری شیروان

 

چکیده

بيشتر كشورهاي در حال توسعه، برای بهبود كيفيت زندگي، کاهش نابرابري، دوگانگي و کاهش مهاجرت روستائيان به شهرهاي بزرگ راهبردهاي متفاوتي انجام داده‌­­اند، از مهمترين آنها، تبدیل روستاها به شهرهای کوچک و تقويت آنهاست که پیامدهای مختلفی همچون عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در زندگی ساکنان آن منطقه نمایان می­‌شود. این پژوهش به بررسی تأثیر شهر شدن زیارت بر کیفیت زندگی، وضعیت اقتصادی و مطلوبیت سکونتگاهی ساکنان در سال 1396 می‌­باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات پیمایشی با استفاده از پرسشنامه خودساخته پژوهشگر بوده، جامعه آماری اهالی شهر و نمونه آماری 102 نفر که به روش نمونه­‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. از نرم‌افزار SPSS و آزمون T تک نمونه­ایی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با سطح معناداری آزمون کلموگروف اسمیرونف استفاده ‌شده است. توزیع نمرات در سه متغیر نرمال بوده، نتایج آن: 1- شهر شدن زیارت بر کیفیت زندگی ساکنان تاثیردارد؛ 2- شهر شدن زیارت بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی زندگی ساکنان تاثیر ندارد؛ 3- شهر شدن زیارت بر ساماندهی مطلوبیت سکونتگاهی تاثیر دارد. آزمون پیرسون در سطح اطمینان 95 درصد از ضریب همبستگی جدول بحرانی (r=0.195) کمتر، افزایش سن بر کیفیت زندگی، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و مطلوبیت سکونتگاهی جامعه تاثیر ندارد و افزایش تحصیلات برکیفیت زندگی، وضعیت اقتصادی-اجتماعی تاثیر ندارد، ولی بر مطلوبیت سکونتگاهی تاثیر دارد، با افزایش تحصیلات مطلوبیت سکونتگاهی نیز افزایش می­‌یابد.

 

واژگان کلیدی: شهر شدن، کیفیت زندگی، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، مطلوبیت سکونتگاهی

 

 

 

 Effects of Villages to Towns on Quality of Life: Socio-Economic Status Settlement Desirability (Case Study: Ziarat Town in the City of Shirvan)

 

Article 7.Vol.4. No.38. February 2019

 

Authors:

Donya G. Koohi, Samad Izanlou

 

Abstract

Most developing countries have made different strategies to improve the quality of life, reduce inequality, and reduce the migration of villagers to major cities, the most important of which are the transformation of villages into small cities and their maintenance, which have different consequences such as social, cultural and economic factors in the lives of its inhabitants. The area appears. This study investigated the effects of the pilgrimage on quality of life, economic situation and the desirability of a settlement is inhabited in 1396. The research method was descriptive-analytic and survey data was collected using a researcher-made self-made questionnaire. The statistical population of the city and the sample of 102 people were selected by simple random sampling. Using spss software and a single-sample T test for data analysis with a significant level of Kolmogorov-Smirnov test The distribution of scores in the three variables is normal and the results of the pilgrimage township affect the quality of life of the inhabitants. 2. The pilgrimage is not affected by the socioeconomic status of the inhabitants of the life. 3. The pilgrimage becomes effective in organizing the desirability of the settlementThe Pearson test was effective at 95% confidence level, correlation coefficient of the critical table (r = 0.195), increasing age, quality of life, socioeconomic status and community living in the community. Effect of education on the quality of life does not affect the socioeconomic status, but it affects the settlement's well-being. Finds.

 

Keywords: Urbanization, Quality of Life, Socio-Economic Status, Settlement Desirability