مقاله 6. دوره چهارم، شماره 38، بهمن 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

مسعود پورنوروز1

 

1- دانشجوی کارشناسی‌­ارشد زبان­‌شناسی همگانی، دانشگاه گیلان  

 

چکیده

در این پژوهش نگاهی به مقولات مربوط به کسره‌ اضافه‌ در زبان‌های گیلکی و مازندرانی و سپس به بررسی اضافه در زبان تالشی ریک (که تمرکز اصلی این پژوهش می‌­باشد) پرداخته‌ شده است. باتوجه به بررسی­‌های انجام شده مشاهده شد که عنصر اضافه در زبان تالشی از نوع اضافه معکوس می­‌باشد. در بخش دیگر مقاله نیز به نقش شناختی این عنصر در زبان تالشی (در ساخت مضاف˗ مضاف­‌الیه) اشاره‌ شده است. عنصر اضافه به نظر می­‌رسد که در مفهوم‌­سازی ذهنی نقشی را ایفا می‌­کند. در بحث نتیجه‌گیری که انجام شده، نشان از این دارد که در زبان تالشی هنگام تغییر این سازه­‌ها، ساخت مدنظر نادستوری نمی‌­شود و همین عامل امکان تغییر نگرش در ذهن گویشور را ایجاد می­‌کند. عنصر اضافه در زبان‌های ایرانی (غربی) وجود دارد که نقش ارتباط‌ دهنده بین هسته‌ اسمی و شناسه‌های آن را برعهده دارد. این عنصر پرکاربرد بنا به گفته‌ بسیاری از زبان­‌شناسان زایشی هیچگونه نقش معنایی در مفهوم‌سازی ذهنی ندارد، درحالیکه باتوجه به نظریه گشتالت، تصویر و زمینه، نشان داده‌ایم که با تغییر جای عناصر در سازه‌های ملکی که در آن عنصر اضافه بکار می‌رود چگونه مفهوم‌سازی در ذهن گویشور دچار تغییر می‌شود. و همچنین عنصر اضافه نقش تعیین کننده در تشخیص سازه­ای که از نظر شناختی "تصویر" می­‌باشد، را دارد.

 

واژگان کلیدی: کسره اضافه، اضافه‌ معکوس، تالشی (گویش ریک)، تصویر و زمینه

 

 

 

A Review on the Added Vowel-Point in the Building of Taleshi Language with a Cognitive Approach

 

Article 6.Vol.4. No.38. February 2019

 

Authors:

Masoud Pournoruz

 

Abstract

In this research, we have looked at the categories of additional vowel-points in the Gilaki and Mazandarani languages ​​and then review this subject in the Rick Taleshi language. According to the reviews, it was observed that the additional element in the Taleshi language is a reversal type. In the other part of the article, we also refer to the cognitive role of this element in the Taleshi language (in the construction of adjunct and genitival). The element appears to play a role in conceptualizing the mind. In the discussion of the conclusion made, it is shown that in Taleshi language, while attempting to change the structures, the construction is not intended to be a testament and this makes it possible to change the attitude in the mind of the reader. There is an additional element in Persian (western) languages ​​that plays the role of a link between the core and its identifiers. This widely used element, according to many linguists, has no semantic role in subjective conceptualization, whereas, in light of Gestalt's theory, image and context, we have shown that by changing the place of elements in the civil structures in which the superstructure is used, how does conceptualization in the mind of speaker is changed. And the additional element also plays a decisive role in the recognition of the structure that is cognitively "image".

 

Keywords: Added Vowel-Point, Added Reverse, Taleshi, Image and Context