مقاله 5. دوره چهارم، شماره 38، بهمن 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

مژده قدوسی1

 

1- کارشناسی‌­ارشد حقوق بين‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

 

چکیده

امروزه تغییرات آب و هوایی جزء مسائل و نگرانی­‌های قابل ­توجه جامعه بین‌المللی به شمار می­رود، که نه تنها عوامل زيست­‌محيطی بلکه جوامع بشری را با خطر مواجه ساخته است. در این جستار در پی آن هستیم تا پدیده تغییرات آب و هوایی و آثار و پیامدهای ناشی از آن را بر صلح و امنیت بین‌المللی بررسی نمائیم. آثار تغییرات آب و هوایی به مقوله­‌های زيست­‌محيطی محدود نمانده و ارتباط اين تغييرات با صلح و امنيت بین‌المللی و در نتيجه امنيت انسانی را پيش کشيده است که نیاز به دخالت نظام حقوق بین‌الملل برای رویارویی با اين پديده را آشکار می‌­سازد؛ امری که می‌­تواند تهدیدی علیه صلح و امنيت بین‌المللی بر ماده 39 منشور ملل متحد به شمار آید. از اين­رو شورای امنيت به موجب فصل هفتم به ويژه مواد 40، 42 و 43 می‌تواند تصميماتی را اتخاذ نمايد که طبق ماده 25 منشور برای دولت­‌های عضو الزام­‌آور باشد. در نتیجه مسئله تغييرات آب و هوایی باتوجه به پيامدهايي كه در سطح داخلي و بين‌المللي به ‌دنبال دارد، تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي تلقي مي‌شود و عدم مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در نهادینه‌سازی مسئولیت کیفری و تخریب محیط­‌زیست درخصوص طرح اين مسئله، ناشي از انتقاداتي است كه بر پيكره قدرت و سياست در عرصه بين‌المللي وارد مي‌شود.

 

واژگان کلیدی: تغییرات آب و هوایی، صلح و امنیت بین‌المللی، سازمان ملل متحد، امنیت انسانی

 

 

 

The New Challenges of Peace and International Security Caused by Climate Change

 

Article 5.Vol.4. No.38. February 2019

 

Authors:

Mojdeh Ghoddousi

 

Abstract

Climate change is one of the major concerns and worries of the international community today which has threatened not only environmental factors but also human societies. In this essay, we are going to examine the phenomenon of climate change and its effects and consequences on international peace and security. The effects of climate change are not only on environmental issues but also on international peace and security and as a result the human security which reveals the need for an international law to interfere with this phenomenon. This could threaten the international peace and security under article 39 of the United Nations Charter. Accordingly, the Security Council in accordance with Chapter 7, in particular articles 40, 42 and 43, can make decisions binding on States Parties under article 25 of the Charter. As a result, the issue of climate change is considered to be a threat to international peace and security with international and national consequences. The figure of power and politics in the international arena are criticized because of their lack of international responsibility to institutionalize criminal responsibility and environmental degradation on the issue.

 

Keywords: Climate Change, International Peace and Security, United Nations, Human Security