مقاله 4. دوره چهارم، شماره 38، بهمن 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

سهیلا کلوانی نتیل1، محمد مومن نژاد2، شهرزاد نقاش3

 

1- دانشجوی کارشناسی­‌ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه مازندران

2- کارشناسی‌­ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه مازندران

3- دانشجوی کارشناسی‌­ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد  

 

چکیده

یکی از موضوعاتی که هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه جغرافیای سیاسی مورد بحث قرار گرفته موضوع جهانی‌شدن است. جهانی‌­شدن در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره خود را نمایان ساخته است. جهانی­‌شدن روندی اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد، جامعه و سیاست است و در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی- سیاسی و علمی- فناوری دارای اهمیت ویژه‌ای است. بگونه‌ای که امروزه بطور فزاینده‌ای از جهانی‌شدن اقتصاد، جهانی­‌شدن فرهنگ و جهانی‌شدن سیاست سخن گفته می‌شود. باتوجه به این مسئله سوال پژوهش حاضر بر این مبنا قرار گرفته است جهانی‌­شدن سیاست چه تأثیری بر فرایند توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و از رهیافت نظری «نئولیبرالیسم» جهت تبیین موضوع پژوهش استفاده ‌شده است. یافته پژوهش نشان می‌دهد گرایش به دولت رفاهی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد می‌تواند شرایط نامساعدی برای شکوفایی جوامع مدنی فراهم آورد. بنابراین در توسعه سیاسی مواردی مانند گفتمان حاکم بر کشور، نوع ایدئولوژی، شکل حاکمیت، نوع رهبری، شرایط جغرافیایی سیاسی و جغرافیای راهبردی و منابع کشور باید مدنظر قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی: جهانی‌­شدن، نئولیبرالیسم، توسعه سیاسی، جمهوری اسلامی ایران، دولت توسعه‌گرا

 

 

 

Globalization of Politics and its Impact on the Political Development Process in IRI

 

Article 4.Vol.4. No.38. February 2019

 

Authors:

Soheila K. Nittel, Mohammad Momennejad, Shahrzad Naghash

 

Abstract

One of the issues discussed both in the political and geopolitics arena is the issue of globalization. Globalization has shown itself in various fields such as political, economic, cultural and other ones. Globalization is an inevitable process in economy, society and politics and it is important in the economic, cultural, social-political, and scientific-technological dimensions as today's globalization of the economy, culture and politics that are increasingly being spoken. Considering this issue, the research is based on the question that how has globalization influenced the process of political development in the Islamic Republic of Iran? The research method in this article is descriptive-analytic and the theoretical approach of "neoliberalism" is used to explain the research topic. Finding of the research shows that the tendency toward welfare state and widespread government involvement in the economy can create unfavorable conditions for the prosperity of civil society. Therefore, in political development, issues such as state discourse, the type of ideology, the form of governance, the type of leadership, the political and strategic geography conditions, and resources of the country should be considered.

 

Keywords: Globalization, Neoliberalism, Political Development, IRI, Development Oriented Government