مقاله 3. دوره چهارم، شماره 38، بهمن 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

امیرحسین مرادپور دهنوی1

 

1- استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سیرجان

 

چکیده

پژوهش حاضر به روش‌­شناسی و معرفت‌­شناسی آیت­اله مهدی حائری در موضوع حکومت و سیاست می­‌پردازد. دیدگاه وی که معتقد است حکومت از شئون پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) نیست، حکومت امری عرفی است و در زندگی اجتماعی، تنها از طریق وکالت می‌تواند مشروعیت داشته باشد. به این صورت که مردم کسانی را آزادانه بعنوان وکلای خود برای سامان دادن زندگی اجتماعی خویش انتخاب کنند، براساس کلام شیعه و در قالب نظریه استرشاد نقد و رد می‌­شود. براساس کلام شیعی زندگی اجتماعی انسان طبق طبع اولیه آدمی تکامل­‌گرا است و هرگونه جدایی از این طبع نوعی آسیب از این طبع اولیه است و انسان در جستجوی کمال و رشد با تأسی به یک الگو کامل انسانی به شکل‌­گیری جامعه کمال­‌گرا می­‌انجامد. بدین جهت ماهیت زندگی اجتماعی انسان تجمع بر حول محور انسان کامل است تا با تأسی به وی زمینه تکامل فردی و اجتماعی فراهم شود. بی‌­تردید عرصه‌­های تکامل فردی و اجتماعی در این رویکرد مبتنی بر زیست در حیات جمعی حول محور انسان کامل است. اساس چنین جامعه‌­ای رهبر آن است که در سنت کلامی امام و در عرفان انسان کامل نامیده می‌­شود. لذا با رهبري نبي و امام است كه انسان به تكامل مي‌­رسد و اينكه گفته شود؛ دستور الهي براي تشكيل حكومت از سوي امام و اطاعت مردم از امام وجود ندارد و حكومت امري شخصي است؛ سخن پسندیده‌ای نبوده و براساس نظريه استرشاد قابل قبول نيست. روش پژوهش در این مقاله توصیفی- اکتشافی است.

 

واژگان کلیدی: اندیشه سیاسی، حائری، کلام، انتقادی، استرشاد

 

 

 

Survey on the Methodology and Epistemology of Political thought of Ayatollah Haeri Yazdi

 

Article 3.Vol.4. No.38. February2019

 

Authors:

Amir H. M. Dehnavi

 

Abstract

The current research is a survey on the methodology and epistemology of Ayatollah Haeri Yazdi about politics and government. He believes that government is not something about the prophet and Imams' factions, but is a common issue and can be secular in social life only through advocacy. It means that people opt out some one as their lawyer for handling the social issues and then based on Shia rules, it will be criticized or rejected. In regards to Shia principles, the social life of human is evolutionist because of their nature, and any avoiding from this nature can result damages. A person in search of growth and perfection by following the full human pattern can help to formation of comprehensive society. There is no doubt that individual and social developmental arenas in this approach is around the axis of perfect human. The basis of this kind of society is its' leader that is called as perfect human in mysticism and theological tradition of Imam. So the human can achieve to perfection through the leadership of prophet and Imam and it is rejected by seek guidance that some people believe that the government is something personal and there is not any divine command about formation of government by leader. The research method in this article is descriptive-exploratory.

 

Keywords: Political Thought, Haeri, Speech, Critical, Seek Guidance