مقاله 2. دوره چهارم، شماره 38، بهمن 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

سهیلا کوشا1، احمد محمودی2

 

1- استادیار، دانشگاه پیام نور تهران

2- دانشجوی کارشناسی‌­ارشد حقوق بین‌­الملل، دانشگاه پیام نور تهران

 

چکیده

خشونت علیه زنان از جمله مسائل نقض حقوق بشر است که در جوامع کنونی، در جهت تضییع حقوق زن مشاهده می­‌گردد. بی­تردید ادیان در جهت پیشگیری از این خشونت نقش به سزایی را ایفاء می­‌کنند. از جمله می­‌توان به خصوصیات دین اسلام اشاره نمود که نسبت به دیگر ادیان از چهارده قرن پیش، برای زنان حیثیت و منزلت انسانی قائل بوده و لذا با هرگونه خشونت و تحقیر زنان در جوامع و نسبیت‌­های فرهنگی گوناگون مخالف بوده است. باتوجه به سیر تفکر در باب حقوق زن، آگاهی افراد جامعه از مبنای آن، غالبا افکار را به سمت انسان­سالاری سوق می­‌دهد و چه بسا با بررسی این موضوع از منظر دین اسلام پی به وجود مبنایی براساس کرامت انسانی برد که حقوق بشر جهانشمول غربی امروزه توجه خود را معطوف به آن نموده است، حال می­توان به این نتیجه رسید که، کرامت انسانی در دین اسلام مبنای نفی هرگونه خشونت علیه زنان به مثابه اعطای حقوقی برای آنان مورد توجه بوده است.

 

واژگان کلیدی:کرامت انسانی، خشونت، حقوق زن، اسلام

 

 

 

Violence against Women and Human Rights Violations (The bases for Negation it in Islam)

 

Article 2.Vol.4. No.38. February 2019

 

Authors:

Soheila Kousha, Ahmad Mahmoudi

 

Abstract

Violence against women, including human rights issues in nowadays society, can be seen in order to violate woman’s rights. Certainly religions play a significant role in order to prevent the violence. As Islam religion can be noted that compared with other religion support respect and human dignity for woman from fourteen centuries ago and therefore it has been opposed to any form of violence against women and humiliation of women in different societies and cultural relativism. According to the process of thinking about women’s rights people awareness about its base often will lead the thoughts to human democracy perhaps seeking to this issue from the perspective of Islam lead (us) to find out a foundation based on human dignity that the human rights western universalism has focused its attention on it. Now (with this explanation) it can be concluded that human dignity in Islam is the base of rejection of all kind of violence against women as their rights are considered.

 

Keywords: Foundation, Human Dignity, Violence, Women's Rights, Islam