مقاله 1. دوره چهارم، شماره 38، بهمن 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

نیکبود معصوم‌­زاده1

 

1- دکتری روابط بین­‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس  

 

چکیده

برمبنای منشور ملل متحد یکی از اهداف اصلی حقوق بین­‌الملل، تبیین و تعیین حقوق بین دولت‌ها و ملت­ها و نحوه اجراء آنها براساس قواعد حقوقی شناخته شده بین‌المللی است تا از این طریق از بروز هرگونه تهدیداتی که بنحوی از انحاء موجب تضییع این حقوق و متعاقب آن تضعیف تعاملات دولت­ها در روابط بین خود می‌گردد، جلوگیری کند. این در حالی است که عملکرد هدفدار برخی از دولت‌ها در صحنه بین‌المللی، عملا منجر به نادیده گرفته شدن این قواعد بین‌المللی گردیده و عرصه بین‌­الملل را آبستن برخی تهدیدات مستقیم یا غیرمستقیم در قالب مفاهیم حقوقی نظیر: حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و ... نموده است که در نوع خود نه تنها مشکلاتی را برای ملل و دولت­های دیگر فراهم آورده بلکه صلح و امنیت جهانی را نیز به مخاطره می‌اندازد. در این رابطه، عملکرد دولت آمریکا بیش از هر دولت دیگری قابل رهگیری است. در این مقاله سعی بر این است تا با تبیین و تشریح برخی تهدیدات به این سوال اساسی که چگونه اقدامات آمریکا در منطقه خاورمیانه، در مقام اجرای قوانین منشور ملل متحد که از طریق دستاویزهایی چون حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و ... انجام می‌­شود، باعث ایجاد تهدیدات جدی علیه صلح و امنیت بین­‌الملل می‌گردد، پاسخ داده شود. در توضیح فرضیه خود، به نمونه‌های بارز و آشکار برخی تهدیدات، نظیر: کاربرد زور، ترور، نسل­‌کشی، تسلیحات هسته‌ای، مداخله بشردوستانه و اثرات آن پرداخته شده است.

 

واژگان کلیدی: منشور ملل متحد، قواعد بین‌المللی، تهدیدات جهانی، صلح و امنیت بین‌المللی

 

 

 

Role of USA in Peace Process and Global Security from the Sight of Rights and International Relations

 

Article 1.Vol.4. No.38. February 2019

 

Authors:

Nikbood Masoumzadeh

 

Abstract

Based on United Nations chart, one of the main purpose of international rights is explanation and determination of rights between nations and governments and the way of their performance based on familiar international legal rules to prevent any threat against violation of rights and weakening of interactions between governments. Although the targeted function of some governments in international scene has led to overlooking this international rules and has caused some direct threats and indirect ones such as human rights that not only makes problems for other nations and governments but also threaten the global peace and security. In this situation the function of U.S government can be intercepted more than any others. In this article we have tried by explanation and determination to answer the main question about the role of U.S government in middle east that is threatening the peace and security of zone under the skin of performing the rules of united nations chart and some subjects such as human rights. Some examples have been used for explaining this role such as application of forces, assassination, genocide, nuclear weapons, humanitarian interventions, and their impacts.

 

Keywords: United Nations Chart, International Rights, Global Threats, Global Peace and Security