مقاله 2. دوره سوم، شماره 36، آذر 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

صادق سلیمی1، فرزانه جداری فروغی2

 

1- دانشیار، دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2- دانشجوی دکتری حقوق بین‌­الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

 

چکیده

اهمیت به نقش بزه‌­دیده یکی از بحث­ برانگیزترین موضوعات دیوان است که می­‌تواند فضای محاکمه منصفانه را ایجاد کند. قبل از تصویب اساسنامه، مذاکرات بسیاری در این خصوص میان نمایندگان درگرفت. در سال 2012 رئیس دیوان بین­‌المللی کیفری، در سخنرانی خود در کنفرانس پارلمانی جهانی حقوق بشر- رم، اساسنامه دیوان را سدی برای جلوگیری از ارتکاب جنایت دانست و بیان کرد که دیوان، عدالت تسکینی و عدالت برای پیشگیری از جرائم را به ارمغان می‌­آورد. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی جایگاه بزه‌­دیده در دیوان بین‌­المللی کیفری می‌­پردازد. برای بررسی این موضوع، اساسنامه رم و سایر مقررات مربوطه مورد توجه قرار گرفته است. لذا باتوجه به آن فرضیه پژوهش عبارتند از اینکه اساسنامه رم با به رسمیت شناختن اهمیت نقش بزه­دیده در مبارزه با مصونیت مجرم، تعادلی میان سیستم­‌های قانونی ایجاد نموده است که این منجر به نوآوری و ایجاد سیستمی از عدالت شده است و در پاسخ، مشارکت بزه‌­دیده یکی از پیشرفت‌­های عدالت ترمیمی است اما با این وجود، هنوز آئین و روش­‌های دیوان در سازگاری کامل با این موضع نیست.

 

واژگان کلیدی: دیوان بین­‌المللی کیفری، بزه‌­دیده، جبران خسارت، مشارکت

 

 

 

Compensation Arising from the International Crimes at the International Criminal Court for the Victim in the light of the Casting Votes

 

Article 2.Vol.3. No.36. December 2018

 

Authors:

Sadegh Salami, Farzaneh J. Foroughi

 

 

Abstract

The importance of victim’s role is one of the most controversial issues in the Court, which can create a fair trial. Before the ratification of the constitution, many negotiations were among the members. In 2012, the president of the International Criminal Court, described the Statute of the Court as a barrier to preventing crimes in his speech at the Universal Parliamentary Conference on Human Rights; stating that the Court brings about Justice to prevent crimes. The present study applies a descriptive-analytic approach to examine the status of the victim in the International Criminal Court. To consider this issue, the Rome Statute and the other relevant regulations have been considered. The research hypothesis is that the Rome Statute, by recognizing the importance of the role of the victim against the convict's immunity, has balanced legal systems, resulted in innovation and a system of justice. Moreover, in response, victim participation is one of the improvements in restorative justice; nevertheless, the Court's procedures are not in consistent with this position.

 

Keywords: International Criminal Court, Victim, Compensation, Participation